top of page

Vi udbyder alle fag

Vi har alle traditionelle vidensfag og en række moderne kompetencefag. Kompetencefagene dækker bl.a. over Teknologiforståelse, Trivsel og Job&Uddannelse. Kig nedenfor og find de fag, som du ønsker at lytte til.

Dansk

Eleverne skal i faget dansk fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Faget skal fremme elevernes indlevelses evne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse.

Engelsk

Eleverne skal i faget engelsk udvikle sproglige, tekstmæssige og interkulturelle kompetencer, således at de kan anvende engelsk nationalt og globalt i deres aktuelle og fremtidige liv. Eleverne skal udvikle deres nysgerrighed og bevidsthed om engelsk sprog og kunne vælge egnede sproglærings- og kommunikationsstrategier som grundlag for fremmedsprogsindlæringen.

Matematik

Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres aktuelle og fremtidige daglig-, fritids-, uddannelses-, arbejds- og samfundsliv.

Historie

Eleverne skal i faget historie opnå sammenhængsforståelse i samspil med et kronologiske overblik og kunne bruge denne forståelse i deres hverdags- og samfundsliv. Eleverne skal blive fortrolige med dansk kultur og historie.

Idræt

Eleverne skal i faget idræt udvikle kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer. Eleverne skal opnå kendskab til alsidig idrætskultur og udvikle lyst til bevægelse. Idrætsfaget skal give eleverne erfaring med og indsigt i idrættens betydning for sundhed og trivsel samt i samspillet mellem samfund og idrætskultur.

Samfundsfag

Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne skal opnå kompetencer til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund.

Biologi

Eleverne skal i faget biologi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan biologi – og biologisk forskning – i samspil med de andre naturfag bidrager til vores forståelse af verden.

Geografi

Eleverne skal i geografi tilegne sig færdigheder og viden om grundlæggende naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og den øvrige verden med vægt på forståelse af grundlæggende geografiske begreber, sammenhænge og samfundenes udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer.

Fysik/Kemi

Eleverne skal i fysik/kemi tilegne sig færdigheder og viden om grundlæggende fysiske og kemiske forhold i natur og teknologi med vægt på forståelse af grundlæggende fysiske og kemiske begreber og sammenhænge samt vigtige anvendelser af fysik og kemi.

Natur/Teknologi

Eleverne skal i faget natur/teknologi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Eleverne skal i natur/teknologi tilegne sig færdigheder og viden om vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikle tanker, sprog og begreber om natur og teknologi, som har værdi i det daglige liv.

Billedkunst

Eleverne skal i faget billedkunst udvikle kompetencer til at opleve, producere og analysere billeder. Eleverne skal blive i stand til at iagttage, reflektere og bruge billedsprog i kommunikative og innovative processer.

Religion

Eleverne skal i faget religion tilegne sig viden og færdig heder, der gør dem i stand til at forstå og forholde sig til den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold til andre. Eleven skal opnå viden om forskellige religioner og livsopfattelser.

Musik

Eleverne skal i faget musik udvikle kompetencer til at opleve musik og faget skal medvirke til elevernes udvikling. Eleverne udvikle forståelse af dansk og udenlandsk musiktradition som en del af kulturlivet, dels således som den indgår i det aktuelle samfundsliv, dels i dens historiske perspektiv.

Madkundskab

Eleverne skal i faget madkundskab tilegne sig færdigheder og viden om mad, smag, sundhed, fødevarer, madlavning og måltider og dermed udvikle kompetencer, der gør dem i stand til at vælge og vurdere egne smags- og madvalg.

Håndværk & Design

Eleverne skal i faget håndværk og design gennem tilegne sig viden og færdigheder, samt med praktiske og sansemæssige erfaringer udvikle håndværksmæssige kompetencer til at designe, fremstille og vurdere produkter med æstetisk, funktionel og kommunikativ værdi.

Tysk

Eleverne skal udvikle kompetencer til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt, så de kan anvende tysk nationalt og globalt i deres aktuelle og fremtidige liv. Faget tysk skal give eleverne grundlæggende viden om kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande og derved styrke deres internationale og interkulturelle forståelse.

Skærmbillede 2023-11-16 kl. 10.23.43.png
Fransk

Eleverne skal udvikle kompetencer til at kommunikere på fransk både mundtligt og skriftligt, så de kan anvende fransk nationalt og globalt i deres aktuelle og fremtidige liv. Eleverne skal samtidig udvikle deres sproglige bevidsthed og fremmedsprogsindlæring samt styrke deres kulturelle og interkulturelle forståelse gennem kulturmøder.

Skærmbillede 2023-11-16 kl. 10.42.58.png
Seksual undervisning

Målet med undervisningen er, at barnet og den unge udvikler handlekompetencer, hvor de bliver i stand til, alene og sammen med andre, at gribe forandrende ind i forhold med henblik på at fremme seksuel sundhed.

Trivsel

Trivsel opdeles i faglig og social trivsel. Arbejdet med elevernes trivsel og etablering af stærke fællesskaber er et afgørende område i grundskolen. Eleven får viden og færdigheder, så de kan arbejde med egen og andres trivsel og kende til værktøjer til god trivsel.

Teknologiforståelse

Eleverne skal i faget teknologiforståelse udvikle faglige kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de konstruktivt og kritisk kan deltage i udvikling af digitale artefakter og forstå deres betydning.

Uddannelse & Job
(Arbejdskendskab)

Eleverne skal i faget arbejdskendskab opnå kompetencer til at kunne vurdere karriereveje og muligheder. Stk. 2. Eleverne skal gennem konkrete oplevelser og fordybelse tilegne sig alsidig viden om arbejdsmarkedet og arbejdslivet. Stk. 3. Faget skal give eleverne viden om betingelserne på et foranderligt arbejdsmarked og i et foranderligt arbejdsliv.

Verdensmål

Formålet er at hjælpe eleverne med at udvikle en forståelse af vigtigheden af at skabe en sund, sikker og velstående verden for alle. At lære om disse emner kan udstyre eleverne med viden om, hvordan de skal tage sig af verden og kan også opmuntre dem til at være en del af positive forandringer ved at tage handling i deres eget liv og lokalsamfund.

Menneskerettigheder

Arbejdet med menneskeretlige dilemmaer i undervisningen styrker eleverne, da de gennem viden, refleksion og diskussion øver sig i at argumentere nuanceret om aktuelle problemstillinger.

Kreativitet & Iværksætteri

Studerende kan generere flere originale ideer.
Eleverne kan vurdere kvaliteten af ideer og vælge de bedste til at forme til et produkt
Eleverne bruger opfindsomhed og fantasi, går uden for konventionelle grænser, når de former ideer til et produkt
Eleverne kan anlægge forskellige perspektiver for at uddybe og forbedre ideer.

Kritisk Tænkning

Eleverne lærer at vise tillid til at håndtere kompleksitet og tvetydighed.
Eleverne kan søge eksterne informationskilder, når de ikke kender svaret på et problem, og fremadrettet ved hvordan der haves en sund skepsis til informationer man modtager.

Samarbejde

Eleverne kan kommunikere og arbejde sammen med andre for at nå et fælles mål eller en løsning. De kan overveje andres ideer uden at dømme eller kritisere, samt forklare deres egne ideer. De kan tage og anvende feedback fra deres kammerater.

Kommunikation

Formålet er at forberede eleverne til en kollaborativ og sammenhængende verden, hvor de skal arbejde sammen med andre for at opnå succes. Samarbejde lærer eleverne at kommunikere effektivt og respektfuldt og værdsætte værdien af forskellige perspektiver. Det lærer dem også, hvordan man udvikler meningsfulde relationer.

Økonomi

Formålet er at udstyre eleverne med viden og færdigheder, der er nødvendige for succes i deres fremtidige økonomiske liv. Det giver eleverne en forståelse af, hvordan man tjener og bruge penge med omtanke mod at sikre sin fremtid. 

Koncentration & Hukommelse

Formålet er at få viden og færdigheder, samt at træne, hvordan man bruger sine koncentrationsevner til at koncentrere sig i længere tid for at udføre opgaver og aktiviteter.

Problemløsning

Eleverne får viden og metoder til at arbejde med problemløsning. Eleverne udviser vedholdenhed i at arbejde med vanskelige problemer. Eleverne kan tydeligt formulere problemer, de støder på og vælge løsningsstrategier.

bottom of page